top of page

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů
Pravidla GDPR

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je housemagazine.cz records.


Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.


1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:
housemagazine.cz records
se sídlem Pod hájovnou 524, Praha
(dále jen „správce“)
Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu redakce@housemagazine.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek formou newsletteru nebo nabídkových e-mailů.
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 5 následujících let.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu
• jméno a příjmení
• název organizace
• e-mail
• IP adresa
• telefonní číslo
• kompletní poštovní adresa (pro doručování tištěných materiálů)
• IČ/ DIČ

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje dále nepředáváme dalším stranám.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem redakce@housemagazine.cz
Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail redakce@housemagazine.cz. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

bottom of page